%1$s Profile Image

VT Club

Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân - VT Club là một tập họp của những người ủng hộ đường lối đấu tranh bất bạo động.

https://vtclubhouston.wordpress.com/ Tax ID 46-3114901

Donate


Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân - VT Club  là một   tập họp của những người ủng hộ đường lối đấu tranh bất bạo động của đảng Việt Tân. Đất nước và người dân Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn,   ảnh hưởng tới sự sống còn  của dân   tộc. Những tiếng nói trong nước  kêu gọi thường bị đè bẹp. Chúng  tôi mời gọi các bạn tham gia đóng góp tài năng giúp đem Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền đến sớm cho dân tộc Việt Nam.

Câu Lạc Bộ   Thân Hữu Việt Tân là một tổ chức vô vụ lợi - Non Profit 501(c)(3), mọi đóng góp có thể được giảm trừ thuế.