Join

Support TMH

$22,800 of $400,000 goal
5% Complete

Story

 

ፋሽሽታዉያን መንግስቲ ኣቢይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቂን ብሕታዊት ልሳን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት  TMH ንህዝቢ ትግራይ  ሓበሬታ ንኸይተሕልፍን: ኣብ ልዕሊ ስላማዊ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ቅትለትን ግፍዕን  ምፍንቓልን : ህፃናት ሓዊሱ  ኣብ ደቀኣንስትዮና ዝበፅሕ ምድፋርን ኣብ ንብረትና ዝበፅሕ ዘሎ ወራርን  ንዓለም ንኸይቃላሕን : ድምፅና ንኸይስማዕ ንምዕፋንን ሚልዮናት ብምኽፋል ካብ ሳተላይት ኣብ ምዉራድን ብተኸታታሊ ጃም ኣብምግባርን   ይርከቡ:: ናይዞም ፋሽሽታዉያን ተንኮልን ሽርሒን ከምቲ ኣብ ሜዳ ጀጋኑና  ብዉሑዳቶም ነቶም ሹሾ ሰራዊት ኤርትራ: ሰራዊት ኢትዮጵያን  ኣምሓራን ብጅግንነት ሂወት እናኸፈሉ ንፀላእትና ሓመድ ፍንጨኦም ዘዉፅእዎም ዘለዉ : በዛ እንኮ ሚድያና TMH ነተን ብዙሓት መቐበልቲ ሓሶት ዝኾና ሚድያታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ወትራ ንኽትምክትን ንቡር ግልጋሎታ ንኽትቅፅልን ምስ ዝሓሸ ጃም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ዘለዎ ሳተላይት ካምፓኒ ዉዕል ንምእሳርን ብዙሕ ገንዘብ ስለዝሓተተና "ሓርነት ብደምና ልሳን በገንዘብና" ብዝብል ቴማ ዓለም ለኸ ህፁፅ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ መደብ ዝተሓንጸጸ እንትኸውን አብዚ መደብዚ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ንኽሳተፍ ብኽብሪ ንዕድም:: አብዚ ናይ TMH ግልጋሎት ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ኩነታት ዝውስን መደብ ምትእኽካብ እቶት ዝከኣለኩም ኩሉ ንክትገብሩ እንትንላቦ ንትገብርዎ ሓገዝ ብሽም ህዝብና ነመስግን::

ትግራይ ትስዕር !

Posted by Alula Media House (Tiegray Media House)