Donate

IN SUPPORT OF THE NEEDY
  Dec 01 2020 . Balkans

Dear Brothers and Sisters

The day to day living of those less fortunate than us is a struggle that is hard to imagine in our modernized activities. Imagine the feeling of hopelessness of a family without a roof on their head, or someone unable to provide food, clothing, and medical needs for himself and his kids.  Unfortunately, these are real concerns in the lives of many fellow Albanians due to circumstances outside of their control. No one wants to be in that position, but unfortunately many are. Our mission is to serve and help our brothers and sisters in need, but our mission would not be possible without your support. You can ensure a bright future for the orphans, offer hope for the helpless, and provide relief for the sick.

"Brighten a life, change a world" this is our philosophy. Our vision is to empower people and enable them to help themselves and their communities. Let’s get together and turn tears of desperation in tears of joy. We are strong believers that every moment counts, because lives are on hold for every day that goes by without a helping hand.


Thank you and may God Bless you and your families!Të dashur vëllezër dhe motra

Jeta e perditshme e atyre me më pak fat se ne është një luftë që është e vështirë të imagjinohet nga shume prej nesh. Imagjinoni ndjenjën e dëshpërimit të një familjeje pa çati mbi kokë, apo dikujt që nuk mund të sigurojë ushqim, veshje apo nevoja mjekësore për veten dhe fëmijët e tij. Fatkeqësisht, këto janë shqetësime reale në jetën e shumë bashkatdhetarëve tane shqiptarë për shkak të rrethanave jashtë kontrollit të tyre. Askush nuk dëshiron të jetë në atë pozitë, por fatkeqësisht shumë janë. Misioni ynë është i qartë, tu shërbejme dhe tu ndihmojmë sa më shumë vëllezërve dhe motrave tona në nevojë, por misioni ynë nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen tuaj. Ju jeni ata që mund të siguroni një të ardhme të ndritur për jetimët, shpresë për të pafuqishmit e lehtësim për të sëmurët.

"Permireso një jetë, ndrysho një botë" kjo është filozofia jonë. Vizioni ynë është të fuqizojmë njerëzit dhe t'i aftësojmë ata që të ndihmojnë veten dhe komunitetet e tyre. Le të bashkohemi së bashku e t'i kthejmë lotët e dëshpërimit në lot gëzimi. Ne besojmë fort që çdo moment është i rëndësishem, sepse cdo ditë ka jetë që ndalojnë në pritje të një dore ndihmë.


Faleminderit dhe Zoti ju bekoftë ju dhe familjet tuaja!

Posted by Friends of Fondacioni Firdeus